แจ้งการโอนเงิน

 

เลขที่ใบสั่งซื้อ (ต้องกรอก)

ชื่อ-นามสกุล ผู้ซื้อ (ต้องกรอก)

เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

จำนวนเงินที่โอนมา

วัน-เดือน-ปี ที่โอน เวลาที่โอน : : เวลาที่โอน

เลือกธนาคารที่โอนเข้ามา

แนบหลักฐานการโอนเงิน (เป็นไฟล์ขนาดไม่เกิน 400kb นามสกุล jpg หรือ gif หรือ png หรือ pdf )

กรณีที่ต้องการใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี กรุณากรอก ชื่อและที่อยู่

ใส่ผลการคำนวนที่ท่านเห็นในช่อง(เพื่อป้องกันสแปม)