ญาติที่ไม่ใช่ผู้ดูแลหลัก และ คนรู้จัก

 • ผู้ที่เสี่ยงติดเชื้อเช่น มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้เดินทางกลับ
  จากกรุงเทพฯและปริมณฑล หรือแหล่งที่มีการติดเชื้อในชุมชนในวงกว้างทุกรายต้องแยกตัวออกจากผู้อื่น
  และไม่เข้าไปใกล้ชิดหรือสัมผัสผู้สูงอายุ และ เด็ก อย่างเด็ดขาด (เนื่องจากเด็กร่างกายไม่แข็งแรงเท่าผู้ใหญ่
  เด็กมักจะไปใกล้ชิดกับผู้สูงอายุและเด็กอาจไม่เข้าใจวิธีและขาดความระมัดระวังในการป้องกัน) โดยให้
  สังเกตอาการอย่างน้อย 14 วัน
 • ห้ามไม่ให้ผู้ที่มีไข้ตัวร้อน หรือมีอาการผิดปกติทางระบบทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ เจ็บคอ
  มีน้้ามูก หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจล้าบากเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุโดยเด็ดขาด
 • งด/ลดการมาเยี่ยมจากคนนอกบ้านให้น้อยที่สุด โดยแนะน้าให้ใช้การเยี่ยมทางโทรศัพท์ หรือ สื่อสังคม
  ออนไลน์ต่างๆแทน
 • ในขณะเข้าเยี่ยมผู้สูงอายุ ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ลดการเข้าใกล้หรือสัมผัสกับผู้สูงอายุ
  ลงเหลือเท่าที่จ้าเป็น โดยรักษาระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร
  ผู้ดูแลหลักของผู้สูงอายุและ ตัวผู้สูงอายุ
 • ควรจัดให้มีผู้ดูแลหลักคนเดียว โดยเลือกคนที่สามารถอยู่บ้านได้มากและจ้าเป็นต้องออกไปนอกบ้านน้อยที่
  สุดแต่สามารถสลับสับเปลี่ยนผู้ดูแลหลักได้แต่ไม่ควรเปลี่ยนบ่อย และต้องแน่ใจว่าผู้จะมาเป็นผู้ดูแลหลัก
  คนใหม่ต้องไม่ใช่ผู้ที่เสี่ยงติดเชื้อดังที่ได้กล่าวมาแล้ว
 • ระหว่างมีการระบาดทั้งผู้ดูแลหลักและผู้สูงอายุควรเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านให้มากที่สุด
 • ทั้งผู้ดูแลหลักและผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับเด็ก (เด็กมักจะไปใกล้ชิดกับผู้สูงอายุและเด็กอาจไม่
  เข้าใจวิธีและขาดความระมัดระวังในการป้องกัน)
 • หากผู้สูงอายุหรือผู้ดูแลต้องออกนอกบ้าน ควรเลือกเวลาออกจากบ้านที่ไม่เจอกับความไม่แออัด หลีกเลี่ยง
  การใช้ขนส่งสาธารณะและการไปในที่แออัด ต้องรีบท้าธุระให้เสร็จโดยเร็ว ให้สวมหน้ากากอนามัยหรือ
  หน้ากากผ้า ทุกครั้งพกแอลกอฮอล์เจลไปด้วยโดยท้าความสะอาดมือทุกครั้งหลังจับสิ่งของ และก่อนเข้า
  บ้าน
 • ผู้สูงอายุหรือผู้ดูแลเมื่อกลับถึงบ้านควรอาบน้้าสระผมท้าความสะอาดร่างกายและของใช้ที่ติดตัวกลับมา
  จากนอกบ้าน เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ทันที ก่อนไปสัมผัสใกล้ชิดกับผู้สูงอายุคนอื่นๆ
 • หากผู้สูงอายุต้องไปพบแพทย์ตามนัด
  – ในกรณีที่อาการคงที่ และ ผลการตรวจล่าสุดปกติ ให้ติดต่อโรงพยาบาลเพื่อเลื่อนนัด หรือ ไปรับ
  ยาแทนหรือรับยาใกล้บ้าน
  – ในกรณีที่อาการแย่ลง หรือ ผลการตรวจล่าสุดผิดปกติควรปรึกษาแพทย์หรือพยาบาลเพื่อนัด
  หมายไปตรวจด้วยช่องทางที่ปลอดภัยที่สุด โดยให้ผู้สูงอายุสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
  คลุมผ้าที่ตัวผู้สูงอายุให้มิดชิด และเมื่อกลับถึงบ้าน ให้อาบน้้าสระผม ท้าความสะอาดร่างกายและ
  ของใช้ที่ติดตัวกลับมาจากนอกบ้าน เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ และซักเสื้อผ้าและผ้าคลุมทันที
 • ล้างมือด้วยการฟอกสบู่อย่างน้อย 20 วินาทีแล้วล้างออกด้วยน้้าสะอาด หรือ ท้าความสะอาดมือด้วย
  แอลกอฮอล์เจล โดยทิ้งไว้ให้ชุ่มไม่แห้งเร็วกว่า 20 วินาที ทุกครั้งเมื่อกลับเข้าบ้าน ก่อนเตรียมอาหาร ก่อน
  รับประทานอาหาร หลังการไอจาม และหลังเข้าห้องน้้าทุกครั้ง
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน แต่หากมีการมาร่วมรับประทานอาหารด้วยกันควรแยก
  รับประทานของตนเองไม่รับประทานอาหารร่วมส้ารับ หรือใช้ภาชนะเดียวกัน หรือใช้ช้อนกลางร่วมกัน
 • ผู้สูงอายุควรแยกห้องพักและของใช้ส่วนตัว หากแยกห้องไม่ได้ ควรแยกบริเวณที่นอนให้ห่างจากคนอื่น
  มากที่สุด ที่พักอาศัยและห้องพักควรเปิดหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท ไม่ควรนอนร่วมกันในห้องปิดที่ใช้
  เครื่องปรับอากาศ
 • หมั่นท้าความสะอาดพื้นผิวที่ถูกสัมผัสบ่อย ๆด้วยน้้ายาฆ่าเชื้อต่างๆ เช่น แอลกอฮอล์70%, แอลกอฮอล์
  เจลsodium hypochlorite(น้้ายาซักผ้าขาว) หรือ chloroxylenol หรือ hydrogen peroxide เช็ดตาม
  สวิตช์ไฟ ลูกบิดหรือมือจับประตู โต๊ะ ราวจับ รีโมท โทรศัพท์ พื้น โถส้วม ปุ่มกดน้้าชักโครก ก๊อกน้้า ระวัง
  พลัดตกหกล้มโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เปียกน้้าหรือพื้นลื่นที่เป็นผิวมัน
  – sodium hypochlorite(น้้ายาซักผ้าขาว) (ไม่เหมาะกับพื้นผิวโลหะ)
  หากผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น 2.54% ให้ผสม 40 มิลลิลิตร (2.8 ช้อนโต๊ะ) : น้้า1 ลิตร
  หากผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น 5.7% ให้ผสม 18 มิลลิลิตร (1.2 ช้อนโต๊ะ) : น้้า1 ลิตรหาก
  ผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น 5% ให้ผสม 20 มิลลิลิตร (1.3 ช้อนโต๊ะ) : น้้า1 ลิตร
  หากผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น 6% ให้ผสม 17 มิลลิลิตร (1.1 ช้อนโต๊ะ) : น้้า1 ลิตร
  – Chloroxylenolถ้าความเข้มข้น 4.8% ให้ผสม25 มิลลิลิตร(1.7 ช้อนโต๊ะ) : น้้า 1 ลิตร
  – hydrogen peroxide (ไม่เหมาะกับโลหะและผลิตภัณฑ์ที่มีการเคลือบสี)
  หากผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น 5% ให้ผสม 110 มิลลิลิตร (7.5 ช้อนโต๊ะ) : น้้า1 ลิตร
  หากผลิตภัณฑ์มีความเข้มข้น 3% ให้ผสม 200 มิลลิลิตร (13.5 ช้อนโต๊ะ) : น้้า1 ลิตร
  สังเกตอย่างไรว่าผู้สูงอายุติดเชื้อ
  กรณีที่ผู้สูงอายุมีการติดเชื้อเกิดขึ้น อาการอาจไม่ชัดเจนและไม่ตรงไปตรงมา เช่นอาจไม่มีไข้ หรืออาจ
  มีอาการอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร หรือรับอาหารทางสายยางไม่ได้ ซึมสับสนเฉียบพลัน ความสามารถในการ
  ช่วยเหลือตัวเองลดลงอย่างรวดเร็ว ควรรีบปรึกษาแพทย์ เพราะมีความเสี่ยงสูงที่อาการจะรุนแรงมากกว่า
  ในวัยอื่นๆ

ที่มาบทความ: https://www.chiangmaihealth.go.th/cmpho_web/document/200416158702377373.pdf (กรมอนามัย)